OM DEKK

KRAV TIL DEKK


§ 1-4.Hjul (fra Lovdata)

1. For kjøretøy som har hjul og er konstruert for fart over 30 km/t, gjelder følgende:

a) Dekk på bil, motorsykkel, moped, traktor, motorredskap, tilhenger og tilhengerredskap skal ha mønsterdybde minst 1,6 mm.

Dekk på kjøretøy som nevnt i første ledd skal likevel ha mønsterdybde minst 3 mm i tiden fra og med 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag. I tilsvarende periode skal dekk på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg ha mønsterdybde minst 5 mm. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravene til mønsterdybde fra og med 16. oktober til og med 30. april. Kravet i annet punktum gjelder likevel ikke bobil med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg.

Mønsterdybde måles i hovedrillene i de midterste ¾ av slitebanens bredde og rundt dekkets omkrets, bortsett fra der det er plassert slitasjevarslere.

b) Hjul på samme aksel skal ha dekk med tilnærmet samme egenskaper.

c) Hjulene må være i tilstrekkelig statisk og dynamisk balanse.

2. Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende. Vinterdekk er dekk som av produsenten eller regummieringsvirksomheten er merket med «Mud and snow» (M+S, MS, M&S, M-S) eller «3 peak mountain snowflake» (3PMSF/alpesymbolet). Bare vinterdekk tillates brukt med pigger, med unntak av dekk til motorsykkel og traktor.

Bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg, med unntak av bobil med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg, skal under kjøring på offentlig veg fra og med den 15. november til og med den 31. mars ha følgende dekkutrustning:

- vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler, dog slik at det tillates bruk av vinterdekk av typen «Mud and snow» for sesongen 2019/2020,

- vinterdekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake» på øvrige aksler.Dekkene skal tilnærmet ha slikt trykk som bestemt av kjøretøy- eller dekkfabrikanten og må ikke overstige dekkfabrikantens fastsatte maksimaltrykk. Det er ikke i noe tilfelle tillatt å bruke større lufttrykk enn 900 kPa (9 bar). Lufttrykket skal måles når dekkene er kald

Dekk må ikke ha hull, skår, sprekker eller andre skader som når inn til eller blottlegger corden. Dekk må ikke vise tegn til brudd i stammen eller til separasjon. Dekk må ikke ha nevneverdige høyde- eller sidekast.

I dekk er det ikke tillatt å skjære noen form for nytt mønster som går dypere enn bunnen i dekkets originale mønster, medmindre dekket har innpreget merking som tilkjennegir at dette er tillatt av fabrikanten. I dekk for kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg er det ikke i noe tilfelle tillatt å skjære noen form for nytt mønster.

Ved skifte av dekk fra diagonaldekk til radialdekk skal det påses at dekkets bæreevne er tilstrekkelig og at dekket er tilpasset felgen. Det forutsettes overgang til tilsvarende dimensjon for radialdekk, med en maksimal variasjon på ± 5%, jf. STRO-normen.

Ved vurdering av hva dekk tåler, følges STRO-normen og ETRTO-normen.


Kilder: www.dekkimportorene.no og https://lovdata.no