KJØP SAILUN DEKK – STØTT KAMPEN MOT BARNEKREFT!

For hvert Sailun dekk som Norgesdekk selger går det penger til World Child Cancer og bekjempelse av barnekreft! Sailun lanserte i fjor «World Child Cancer Challenge» som et innsamlingsinitiativ rettet mot distributører i hele Europa, og som norsk importør av Sailun har Norgesdekk også i år blitt utfordret til å delta i kampanjen. Organisasjonen World Child Cancer retter særlig fokus på bekjempelse av barnekreft i utviklingsland og drives utelukkende gjennom veldedighet. På verdensbasis får hvert år over 200.000 barn en kreftdiagnose.
KJØP SAILUN DEKK – STØTT KAMPEN MOT BARNEKREFT!

HJELP OSS Å HJELPE

For hvert Sailun dekk som Norgesdekk selger går det penger til World Child Cancer og bekjempelse av barnekreft.
Norgesdekk har i år besluttet å gi et bidrag på kr. 4 pr. solgte Sailun person/SUV/varebildekk, pluss kr. 25 pr solgte Sailun buss/lastebil dekk i kampanjeperioden.

Så for hvert Sailun dekk som Norgesdekk selger går det penger til World Child Cancer og vi oppfordrer alle våre kunder til å kjøpe Sailun dekk der hvor det er hensiktsmessig og på den måten hjelpe oss å hjelpe i kampen mot barnekreft!

Norgesdekk AS har i tillegg allerede internt samlet inn og satt av 22.200 kroner til prosjektet.
 
Kampanjen går fra 1.04.2017 -31.12.2017, og Norgesdekk håper å kunne totalt sende av gårde 300.000 kroner til World Child Cancer!
 
LES OGSÅ: "NORGESDEKK DEN DESIDERT STØRSTE BIDRAGSYTEREN I EUROPA"

MALAWI - ETT AV VERDENS FATTIGSTE LAND

Årets innsamling retter seg denne gangen mot et helt spesifikt prosjekt, nemlig WCC sitt arbeide i Malawi. Malawi er et av de fattigste landene i verden, og var det første programmet som WCC startet å støtte i 2009. WCC jobber her sammen med Queen Elizabeth Central Hospital (QECH) i Blantyre. QECH er hoved-universitetssykehuset i Malawi, og forbedringer her vil gi høyere helsetjenester til hele regionen.
Helsetjenester levert av sykehuset er gratis, men offentlige midler er ikke tilstrekkelig til å dekke alle kostnader ved pasientene, og det er svært lite støtte tilgjengelig for familier. 
Infrastrukturen i landet er underutviklet og mesteparten av befolkningen er ekstremt fattig, de sliter med å dekke kostnadene ved reise, mat og behandling. Derfor vil midler fra WCC dekke en rekke aktiviteter - fra medisinske nødvendigheter som kjemoterapi og smertestillende medikamenter, lønn til leger og sykepleiere som arbeider ved QECH -  til transport- mat- og overnattingsutgifter for familier med barn som er under behandling.
malawi 11

Behovet i Malawi
Malawi er det 6. fattigste landet i verden. For barn med kreft er noen av hovedutfordringene:
 • Mangel på utdannede leger, sykepleiere og helsepersonell som kan gjenkjenne kreftsymptomer.
 • Praktiske problemer knyttet til lengre sykehusopphold resulterer i at mange familier må avbryte behandlingen.
 • Oppfølging eller oppsøking av pasienter er svært vanskelig og ressurskrevende.
 • Manglende bevissthet og kunnskap om kreft som resulterer i forsinkede diagnoser.
 • Liten støtte til pårørende og meget begrensede overnattingsmuligheter for familiemedlemmer. 

Hva World Child Cancer har vært i stand til å gi
 • En nylig utdannet malawisk lege.
 • Regelmessig trening, utdanning og støtte til medisinsk personell.
 • Støtte til pasient og pårørende for å forbedre livskvalitet ved lange sykehusopphold.
 • Midler til diagnose- og behandlingskostnader.  

Virkningen
 • Pasienter og familier får støtte til transportkostnader og blir utstyrt med velkomstpakker for å lette økonomiske byrder og forberede dem for lange sykehusopphold.
 • Forbedret livskvalitet ved hjelp av lindrende medisiner og behandling for pasienter med uhelbredelig sykdom
 • Økt bevissthet i lokalsamfunn og blant helsepersonell om tidlige varseltegn og symptomer på kreft
 • Reduksjon i behandlingsavbrudd gjennom forbedret støtte og sosialomsorg.
oscar - malawi 1

BARNEKREFT

På verdensbasis får hvert år over 200.000 barn en kreftdiagnose. 80% av disse barna lever i utviklingsland hvor overlevelsesraten kan være så lav som 5%, sammenliknet med 80% i rike land.

Dårlige diagnoser, sammen med for lite spesialutdannet helsepersonell og en feilaktig oppfatning om at barnekreft er for vanskelig å kurere, gir i kombinasjon denne svært lave overlevelsesraten.
Selv i den vestlige verden er kreft den vanligste dødsårsaken blant barn mellom 1 og 15 år. Selv om prognosen for overlevelse her har økt til 80%, har statistikken dessverre stått stille de siste årene og ett av fem barn dør av kreftsykdommen.

Barn rammes av andre krefttyper enn voksne og behandlingen er ofte komplisert og krevende. Det er derfor et stort behov for mer forskning på området for å øke kunnskapen om behandlingsmetoder, resultater og bivirkninger.

OM WORLD CHILD CANCER

World Child Cancer er en frivillig organisasjon som ble stiftet i 2007 av engelske Geoff Thaxter. På den tiden arbeidet Geoff for CLIC Sargent, som er Englands største barnekreftforening. Under en konferanse i Bangladesh besøkte han flere barnesykehus, og opplevde hvor lite som ble gjort for barna, på tross av at både medisiner og lindrende behandling var tilgjengelig for rimelig lave kostnader. Geoff satte derfor i gang arbeidet med å bygge opp et internasjonalt team med frivillig helsepersonell som sammen hadde kapasitet til å yte bistand over hele verden – samt hjelpe til med pengeinnsamling.

WCC sin visjon er at hvert barn i verden med kreft skal ha tilgang på best mulig behandling og pleie. WCC jobber aktivt for øke kunnskapen om behandlingsmetoder og forbedre pleieforholdene til barn med kreft i utviklingsland.
 
World Child Cancer støtter prosjekter i 14 utviklingsland gjennom en unik partnerskapsmodell basert på tre hovedelementer:
- Finansiell støtte til medisiner og fasiliteter, kunnskapsheving og støtte til pasientene og deres familier
- Støtte til lokalt helsepersonell som brenner for å forbedre forholdene i sitt eget land.
- Utveksling av kunnskap og kompetanse gjennom å koble sammen sykehus, helsepersonell og støttegrupper i industriland med utviklingsland.
 
World Child Cancer har et nettverk med over 50 frivillige profesjonelle helsearbeidere som yter den best mulige bistand med svært begrensede ressurser. I 2014 hjalp WCC over 3400 barn som var rammet av kreft gjennom finansiell støtte og frivillige tjenester for over 15 millioner kroner, samt tilrettelegging for trening og utdannelse av over 1000 profesjonelle helsearbeidere.
 
 
For ytterligere informasjon se:
http://www.sailuntire.ca/social/WCC/
https://www.worldchildcancer.org/what-we-do/where-we-work/malawi
wcc banner stripe